6 nhân vật tương đồng giữa Marvel vs DC Comics (13/04/2016)

Dưới đây là 6 nhân vật mà Marvel rất có thể đã mượn ý tưởng từ thành công trước đó của DC Comics.